Vieringen

Diensten op zon- en feestdagen

In de diensten van de Evangelische Broedergemeente geven we uiting aan ons geloof, luisteren we naar het woord van onze Heer en geven we Hem dank en eer voor alles waarmee Hij ons zegent. U bent van harte welkom om met ons mee te vieren! In onze diensten wordt veel gezongen, voornamelijk in het Nederlands, maar ook in het Surinaams en Engels. De voertaal is Nederlands. Voor de preken gebruikt onze predikant doorgaans de in het dagtekstenboekje aangegeven preekteksten. De diensten zijn altijd in de Jeruëlkapel en om 12.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

Het actuele overzicht van de komende diensten vindt u op de Home pagina.

Orde van dienst EBG Utrecht

Orde van dienst EBG Utrecht

AANVANG 12.00 UUR.

1. Voorzang (start in de regel iets vóór 12.00 uur)

2. Orgelspel

3. Gemeente zingt staande het welkomstlied

4. Bij het twee couplet komt de Oudste van dienst naar binnen gevolgd door de predikant en de rest van de Oudstenraadsleden

5. Na het zingen gaat iedereen zitten

6. Begroeting en dagtekst

7. Samenzang

8. Votum en groet (terwijl de gemeente staat)

9. Woord tot de kinderen voordat ze naar de kinderkerk gaan 

10. Samenzang

11. 1e Schriftlezing

12. Samenzang

13. 2e Schriftlezing

14. Samenzang

15. Gebed - overdenking - Orgelspel

16. Woord en lied voor de jarigen

17. Mededelingen – offerande 

18. Samenzang tijdens de offerande (bij het laatste vers staat de gemeente op en wordt de offerande naar voren gebracht)

19. Dank- en Voorbede (terwijl de gemeente staat)

20. Slotlied

21. Zegen.

22. Tijdens Vers 2 van het slotlied, loopt de predikant met de Oudste van dienst naar de uitgang.


Wij groeten als gemeenteleden elkaar na de dienst met de woorden: “een gezegende week!”.Surinaamse Zangdiensten

Ongeveer om de twee maanden houden we op de zondagmiddag ariadiensten of Singi Kerki, zangdiensten in het Surinaams. In deze vieringen worden ook de lezingen en gebeden in het Surinaams gehouden.


Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal behoort tot de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Op zes momenten in het jaar vieren we het Heilig Avondmaal, doorgaans direct aansluitend aan een preekdienst. Drie momenten zijn direct verbonden met een kerkelijke feestdag: Tweede Advent, Witte Donderdag en de zondag het dichtst bij 13 augustus (viering van de stichting van de Broedergemeente). De andere momenten zijn: de laatste zondag voor aanvang van de lijdenstijd - de zondag die de naam ‘Estomihi’ draagt, de laatste zondag voor de zomervakantie en de eerste dienst na het oogstfeest - de tweede zondag in oktober.

Voor deelname aan het Heilig Avondmaal zijn alle broeders en zusters uitgenodigd die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. De EBG viert het Avondmaal als "open Avondmaal", dat betekent dat leden van andere kerken die in hun kerk gerechtigd zijn aan het Avondmaal / de Eucharistie deel te nemen ook in onze gemeente uitgenodigd zijn tot het Avondmaal. In onze gemeente wordt er normaliter wijn gebruikt. We bieden de mogelijkheid om in plaats daarvan water te nuttigen; we vragen u om dit voorafgaand aan de dienst kenbaar te maken. De wijn wordt genuttigd uit kleine bekertjes. De gemeenteleden zijn bij het Avondmaal traditioneel in het wit en/of zwart gekleed.

Wanneer u niet in staat bent om het Heilig Avondmaal mee te vieren met de gemeente vanwege ziekte of verminderde mobiliteit, kunt u bij de predikant een huisavondmaal aanvragen.Doop

Op een aantal momenten door het jaar heen wordt een zondagsdienst ingepland waarin de bediening van de Heilige Doop plaatsvindt. Telkens worden deze diensten aangegeven in de Maandbrief en op de website. 
U kunt zich tot twee weken vóór die dienst aanmelden bij de predikant. 
In de consistorieruimte naast de kerkzaal kunt u, na afloop van één van de diensten, een aanmeldformulier ophalen. Na aanmelding volgt een gesprek met de predikant waarin wordt gesproken over uw motivatie en wordt het sacrament verder toegelicht. 
Volgens de kerkorde dient ten minste één van de doopouders belijdend lid te zijn van de Broedergemeente. Ook de peetouders dienen belijdend lid te zijn van de Evangelische Broedergemeente, of van een andere Christelijke kerk. Wanneer u hierover vragen heeft, schroomt u niet om navraag te doen bij één van de Oudstenraadsleden of de predikant. 
De doop voor een kind van ouders die aan hun kerkelijke verplichtingen (betaling van de Kerkelijke Bijdrage) hebben voldaan is gratis. De kosten van de doop bedraagt voor ouders dien niet aan hun verplichtingen hebben voldaan 180 Euro.

Huwelijk

Wanneer u het heuglijke voornemen hebt te gaan trouwen en dit wil laten bevestigen door de zegen van onze Heer in een kerkdienst, vragen we u om zich zo snel mogelijk bij onze predikant te melden. 
Dan volgen een aantal gesprekken, waarin niet enkel de dienst wordt besproken, maar ook inhoudelijk wordt gekeken naar de betekenis van het huwelijk, de waarde van trouw en loyaliteit en de rol die het geloof er in kan spelen.

Voor gemeenteleden die aan hun verplichtingen hebben voldaan (betaling van de Kerkelijke Bijdrage) bedragen de kosten 120 euro. Dit is inclusief het gebruik van de Jeruëlkapel voor de duur van de dienst en exclusief een eventuele organist (extra kosten zijn 50 euro). 
Wanneer u de wens hebt om de receptie aansluitend in de kapel te houden, gelden de standaard uurtarieven zoals elders op de website vermeld. Vanwege het bijzondere karakter van ons gebouw als kerkzaal is het niet mogelijk om deze voor een feest te gebruiken.


Uitvaart- of Troostdienst

Wanneer u het trieste bericht hebt een geliefde te hebben verloren, vragen we u onze predikant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 

Er zijn verschillende vormen waarop u van uw geliefde afscheid kunt nemen onder begeleiding van onze predikant en in samenspraak met uw uitvaartverzorger. 
U kunt denken aan een dienst in de kapel, een dienst in de aula van een uitvaartcentrum (zowel bij een begrafenis als bij een crematie) of een dienst bij een begraafplaats. Ook wanneer uw geliefde in Suriname is overleden, of in Suriname  zal worden begraven, bestaat de mogelijkheid om een troostdienst door onze predikant te laten verzorgen. 

Voor gemeenteleden die aan hun verplichtingen hebben voldaan (hier betreft het de overledene en de betaling van de Kerkelijke Bijdrage) geldt geen bijdrage. Wanneer het niet een gemeentelid betreft, bedragen de kosten 250 euro.